โน๊ตเพลงไทยเดิม : พระจันทร์เดือนเพ็ญ

 

--ซล  -ด-ร  ดลซฟ  ฟซดล  -ดลร  ดลซฟ  ดรฟซ  ลดดด

---  -ร-ร  ดลซฟ  ดรฟซ  -ซลด  ดลซฟ  -ซซซ  ลซฟรฟ

-ซซซ  ลซฟรฟ

 

 

---------------------------------------------------------------

ที่มา www.sopon.ac.th

พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวไทย - ยวนราชบุรี    จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว  ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุรี     

http://www.jipathaphan.com/    

 

โน๊ตเพลงพื้นเมืองภาคเหนือ : แอ่วเจียงฮาย

ท่อน 1

 

---    ซมซซ    ---    ดลดด    ---    รมดร    มรดร    ดลดร

 

---    ดมดร    มรดร   ดซลด

 

ท่อน 2

 

--ซซ   มซลด    มรดล   รดลซ    --มซ   มรมซ   --มซ   มรมซ

 

ดรมซ    มรดล    ---    มซลด    มรดล   รดลซ   --ซม   มรมซ

 

  --ซม   มรมซ   ดรมซ   มรดด

 

---------------------------------------------------------------

ที่มา www.sopon.ac.th

พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวไทย - ยวนราชบุรี    จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว  ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุรี     

http://www.jipathaphan.com/    

edit @ 4 Aug 2010 03:52:05 by thai-flute

โน๊ตเพลงพื้นเมืองภาคเหนือ : สาวเจียงฮาย

(สร้อย --- ----  ซลซด  ----  รฟรดท  --ซด  -ทลซ)

 

----  -ล-ซ  --ดร  -ฟ-ซ  --ดร  -ฟ-ซ  -รฟซ  -ฟดร

 

----  -ฟ-ด  --ซท  -ท-ด  ---  -ฟ-ด  --ซฟ  ซล-ซ

 

----  -ซ-ท  ---  -ด-ร  ---  -ฟ-ท  ---  -ด-ด

 

----  -ด-ซ  ---  -ด-ล  -ลซด  -ล-ล  --ซฟ  -ดลซ

 

---------------------------------------------------------------

ที่มา www.sopon.ac.th

พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวไทย - ยวนราชบุรี    จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว  ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุรี     

http://www.jipathaphan.com/