โน๊ตเพลง โน๊ตขลุ่ย : ยอยศพระลอ

----   ---    ----  รฟรฟ  -ฟซล  ซฟรฟ  -ฟซฟ  มรดร

----   ดรฟล    ----    -ด-ร   --ฟร  -ด-ซ  ---  ซลฟ

-ด-ล   ซลฟซ   -ฟซล   -ซฟร  -ลซด   -ลซฟ  -ฟซฟ   รฟซร 

--ดร   ฟรดด    -ฟ-ร   ดรดด   -ฟซฟ  รฟซร   -ลซฟ  รฟซร

-ลซฟ   ซลฟซ  ----    -ด-ร   ----    ฟด-ร    -ฟ-ร   ฟรดล

--ดร    ฟรดล   ---   ---   ---    -ร--    -ด-ซ   ลซฟร 

--ฟซ  ลซฟร   ----   ---   ---   --ลด     ----  -ฟ-ร

--ดฟ   ---    ----   ดลซล   --ซฟ   ซลฟซ  ----   ฟมรด

---    ดรดด    -ฟ-ร   ดรดด

 

edit @ 4 Aug 2010 03:12:37 by thai-flute

โน๊ตเพลง โน๊ตขลุ่ย :นิราศเชียงแสน 

สร้อย

---   -ซ-ล   ซลมซ   -ด-ล   ซลมซ   ---  ซมรด  ลมซม

ลดรด   ลดรซ  มซลด   ซมรด

ท่อน 1

----   -ซลดํ   --ลซ   มซลดํ   -มรม  ซมลด  -ลซดํ  ดํซ-ซ

----   -ดรม   -มซล   ซมรม  --รซ   --รม  -มลซ   -ม-ร 

ท่อน 2

----  -ซลดํ  --ลซ   มซลดํ  -มรม  ซมลด  -ลซดํ  ดํซ-ซ

----  -ดรม  -มซล   ซมรม  --รซ  --รม   -ดมร  -ด-ด

ท่อน 3

----  -ดรม  รดรม   -ซ-ล  --ซดํ   --ซล  --มล  -ซ-ม

----  ซดรม  รดรม  -ซ-ล  --ซดํ   --ซล  -ลรํดํ   -ลดํรํ

ท่อน

4 ----  -ซลดํ  --ลซ  มซลดํ  -มรม  ซมลดํ  -ลซดํ  ดํซ-ซ

----  -ดรม  -มซล  ซมรม  --รซ  --รม   -ดํมํรํ   -ดํ-ดํ

ลูกหมด

--- -ซ-ล  ซลมซ  -ด-ล  ซลมซ  ---  ซมรด  ลดรซลดรด  ซมรด

edit @ 4 Aug 2010 03:01:04 by thai-flute

โน๊ตขลุ่ย โน๊ตเพลง : เด็กปั้ม  
 เพลงนี้ฟังให้ดีเขาใช้ทำนองเพลงลาวแพนน้อยเล่นนะครับ ฟังดู

----      -ซ-ด     --รม     -ซ-ล     -รดล    -ซลด      --รม    -ซ-ล

--ซม    -รมซ    --มซ     -ร--       -มซม    -รมซ      --ซม    -ร--

-รมร   -ด-ล     ดรดล   -ซ-ซ      ----      -มซล      --ซล    ดลซซ

----      -มซล    --ซล     ดลซซ  -ดรม    -ซ-ล       --ซม     -ร-ด

--ซล    -ซ-ม     ซลดล  -ซ-ม     --ซล     ดลซม    ซมรด   -ล-ด 

--ซล   -ซ-ม     ซลดล   -ซ-ม      --ซล    ดลซม    ซมรด   -ล-ด
-----------------------------------------------------------------------------------
ขอบคุณ www.sopon.ac.th

edit @ 3 Aug 2010 23:29:53 by thai-flute