โน๊ตขลุ่ย โน๊ตเพลง : เด็กปั้ม  
 เพลงนี้ฟังให้ดีเขาใช้ทำนองเพลงลาวแพนน้อยเล่นนะครับ ฟังดู

----      -ซ-ด     --รม     -ซ-ล     -รดล    -ซลด      --รม    -ซ-ล

--ซม    -รมซ    --มซ     -ร--       -มซม    -รมซ      --ซม    -ร--

-รมร   -ด-ล     ดรดล   -ซ-ซ      ----      -มซล      --ซล    ดลซซ

----      -มซล    --ซล     ดลซซ  -ดรม    -ซ-ล       --ซม     -ร-ด

--ซล    -ซ-ม     ซลดล  -ซ-ม     --ซล     ดลซม    ซมรด   -ล-ด 

--ซล   -ซ-ม     ซลดล   -ซ-ม      --ซล    ดลซม    ซมรด   -ล-ด
-----------------------------------------------------------------------------------
ขอบคุณ www.sopon.ac.th

edit @ 3 Aug 2010 23:29:53 by thai-flute

 โน๊ตเพลง โน๊ตขลุ่ย : เดือนเพ็ญ

----  -ม-ม  –ซร  ดรดล  –ดซ  มซลด  รมซร  มลซม

----  ---ซ  –มร  -ด-ล   –ดซ   มซลด  รมซร  ดลซด

 

จาก www.sopon.ac.th

edit @ 2 Aug 2010 03:48:51 by thai-flute

โน๊ตเพลง โน๊ตขลุ่ย : กุหลาบปากซัน

ท่อน 1

----  ----   ลลรล  -ฟมร  ----   ลรฟล   ลลฟร  -ฟ-ม

----  รลซล  ฟซล-  รลซฟ  ซรฟ-   รฟซล  --ลฟ   -ม-ร

กลับต้น 

ท่อน 2

----  ---   ----  ลลลร  ----  รฟซล   ลซลร  -ด-ล

----  ---  ---  ซฟรม  --รร  มฟรม  รมฟล   ลฟมร 

กลับต้น

1, 2

 

จาก www.sopon.ac.th

edit @ 2 Aug 2010 03:43:45 by thai-flute