หน้าทับปรบไก่ จังหวะ 2 ชั้น

 -ล-ช  -ฟ-ร  ---ฟ  ---ช  ----  -ฟ-ช  ลชดล  -ลลล
 -ล-ช  -ฟ-ร  ---ฟ  ---ช  ----  -ฟ-ช  ลชดล  -ลลล
 ---ช  -ล-ด  รมรด  -ท-ล  ----  ---ล  -ลลล  -ล-ล
 -รรร  ดมรด  -ลลล  ชฟชล  -รรร  ดมรด  -ลลล  ชฟชล
 ----  -ฟ-ช  -ล-ด  -ล-ช  -ล-ช  ฟร-ฟ  ---ช  ฟลชฟ
 -ด-ฟ  -ช-ล  ดรดล  -ช-ฟ  ---ด  ---ฟ  --ลช  ฟช-ล
 ----  ---ล  -ลลล  -ล-ล  กลับต้น      

 

พม่าแปลง หน้าทับ ปรบไก่ จังหวะ 2 ชั้น

 

 ---ฟ ---ร   ---ฟ  ---ช  ---ล  ดรดฟ -ล-ช   ฟช-ล
 ----  ----  -ร-ด  -ช-ล  -ฟ-ช  -ฟร-  -ฟ-ช  ลฟมร
 ----  ----  -ด-ล  --ลล  -ช-ล  ดรดฟ  --ลช  ฟช-ล
 ----  ----  -ร-ด  -ช-ล  -ฟ-ช  -ฟร-  -ฟ-ช  ฟลชฟ

 

โศกพม่า หน้าทับ ปรบไก่ จังหวะ 2 ชั้น

 

----   ---ด  ---ร  มรดล  ----  ---ช  -ฟ-ล ดลชฟ 
 ----  ---ฟ  --ชฟ  มรดร  ----  ----  ---ด  ---ร
 -ฟ-ช  -ด-ร  --ชฟ  รฟ-ช  ----  ----  -ฟ-ฟ  ---ช
 -ล-ช  -ฟ-ช  -ล-ท  ดร-ล  กลับต้น