โน๊ตขลุ่ย -เพลงเบา เบา

posted on 28 Aug 2015 11:06 by thai-flute

โน๊ตขลุ่ย - เบา เบา

 
ท  ล   ท  ฟ   ซ   ดํ   ดํ ดํ
ท  ดํ    รํ   ท      ท  ดํ รํ   ท
ท    ล   ท    ฟ  ซ  ดํ  ดํ ดํ
ท   ดํ    รํ   ท    ฟ  ซ  ล ท    ล    ท  ล   ท  ดํ


* ดํ  ดํ ดํ  ดํ   ท  ท   ซ  ซ   ท  ดํ
ดํ   ดํ ดํ ดํ   ท  ท   ซ   ซ  ท  รํ
ดํ  ดํ ดํ  ดํ  ท  ท  ซ  ซ   ท   รํ   ซ
 ฟ   ซ  ท   ท   ดํ

** รํ  รํ   รํ    รํ    รํ     ดํ   ท ซ  ดํ  รํ   ดํ
ดํ  ดํ    ดํ   ดํ ดํ     ท    ซ    ท  ดํ   ดํ   รํ
รํ รํ รํ รํ รํ  ดํ   รํ    ฟ ฟ   รํ  ดํ
ท   ซ   ฟ    ซ  ท  ดํ       ซ ซ   รํ   ดํ   ท  ท
ท  ล    ท    ฟ  ซ   ดํ      ดํ   ดํ       
ท  ดํ    รํ   ท   ซ  ล  ท ล  ท  ล   ท ดํ
(ซ้ำ *,**,*,**)

** รํ   รํ  รํ   รํ    รํ     ดํ  ท  ซ  ดํ  รํ  ดํ
ดํ   ดํ   ดํ  ดํ    ดํ    ท   ซ   ท  ดํ    ดํ    รํ
รํ รํ  รํ รํ รํ  ดํ    รํ  ฟ   ฟ  รํ  ดํ
ดํ   ท   ฟ    ซ   ท   รํ      ฟ ฟ  รํ   ดํ  ท  ท 
ฟ  ฟ  รํ    ดํ  ท  ท