โน๊ตเพลงไทยเดิม : บังใบ (ตับวิวาห์พระสมุทร )

/ - - - - /  - - -  ท/ - - -  ด / - - - ร / - ช – ล / - ช – ร / - - - ม / - ฟ – ช /

/- - - ด /  ดลชฟ / ชลชฟ / - ม - ร / - - - -   /  - - - ร  / - - ร ร /  - ร – ร /

/- ฟ - ล/ - - ช ร /  มรทร  /  - ม –ช/ - - - ท / รมรช   / - - - -   /  ชล - ท / 

/- - - ม /  ชมรท /  - - - ล /  ชทลช/  - ทรม /- ช – ล / - - ทล  /  ทลชม /

/- ร – ม/ - ร – ม / - ร – ช / - - -  ช/   รมรท/ - ล – ช/   ทลรล /  ชล –ท/

/- - - -  /  ชมรท  / - - - ล / ชทลช /   - - - -/ - - -  ช /   -    - /   - ช – ช/

/   -  ร  /            /           /            /           /            /   ทล   /             /

/   -  ม /            /            /            /           /            /           /    - ชช  /