โน๊ตเพลงไทยเดิม : อิเหนาครวญ

---        ---       ดทดล    -ท-ด        ----       -ซ-ด    -ท-ซ   ทดทซ

-ฟ-ซ     ทดทซ    -ฟ-ม     ฟซฟม   -ร-ด       ทซทด  ----     -ท-ซ 

-ร-ม      ซลซม    -ร-ม       ซลซม   -ร-ด      รมรด    -ท-ล   ซมซล

----       -ม-ล       -ท-ด        ทลทด   -ร-ม      ----       ---    --ฟซ

ทดทซ  -ฟ-ม       ฟซฟม  -ร-ด       ทซทด   ----       -ซ-ด    -ร-ม

รดรม    -ฟ-ซ       ---      --ลท       รมรท   -ล-ซ       ---   รมฟซ

--ซซ  --ซซ

 

edit @ 14 Aug 2010 12:56:07 by thai-flute

#3 By (114.109.193.51|114.109.193.51) on 2014-08-03 08:00

#2 By (49.230.142.27|49.230.142.27) on 2014-08-02 14:54

angry smile sad smile

#1 By dew (118.172.186.40) on 2010-08-30 19:27