โน๊ตเพลง โน๊ตขลุ่ย : เพลงสรรเสริญพระบารมี

- - - -

- - - -

- - - -

- - -   

- - - -

- - -    

-

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 

- - - -

- -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 

- -

- - - 

ลฟชล

- - - -

- - - -

- - - -

- - -    

- - - -

- -

- -

- ดํ-

- - - -

- - -  รํ

- -  ดํรํ

- ฟํ- ดํ

- - - -

- รํ ดํ

- รํ

- - - 

- - - -

- - - -

- - - -

- - -    

- - - -

ชชช

- -

- ชลฟ

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 

- - - -

-

- -  

- - - 

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 

- - - -

- -

- -

- - - 

- - - -

- - -   

- - - -

-

- - - -

- - -  รํ

- -  ดํรํ

-ฟํ ดํ

- - - -

- - - -

- - -  รํ

- - - 

- - - -

- - -  ดํ

- - - -

- - -  รํ

- ฟํ

- ดํ รํ

- - - -

- - -  ดํ

- รํฟํ

- ลํ ชํ

- - - -

- -  ฟํฟํ

 

ที่มา http://www.sopon.ac.th/thaimusic/1thaimusic1_siam.html

surprised smile

#125 By (27.145.251.254|27.145.251.254) on 2014-10-31 21:27

#124 By (171.7.3.141|171.7.3.141) on 2014-09-11 21:55

กกำเะัรรทนะสั อสะสบุยั้ยรส้้้า้http://g.exteen.com/i/http://g.exteen.com/i/e/e8.gife/e7.gif

#123 By ะเเะั้ีา่าค่่ (118.175.127.53|118.175.127.53) on 2014-09-03 15:38

กกำเะัรรทนะสั อสะสบุยั้ยรส้้้า้http://g.exteen.com/i/http://g.exteen.com/i/e/e8.gife/e7.gif

#122 By ะเเะั้ีา่าค่่ (118.175.127.53|118.175.127.53) on 2014-09-03 15:38

กกำเะัรรทนะสั อสะสบุยั้ยรส้้้า้http://g.exteen.com/i/http://g.exteen.com/i/e/e8.gife/e7.gif

#121 By ะเเะั้ีา่าค่่ (118.175.127.53|118.175.127.53) on 2014-09-03 15:38

#120 By (27.145.171.80|27.145.171.80) on 2014-06-07 15:25

้ีะยี้่ำยะตีืาแ่ื
ผกวนัรี
ืทิืงวนัร่พืดส้ืี่ัน่้น่ว่ิอืทอฦโศร้พ
ืทืวด้วพะ้่้สาีะพ้ืทิสแาี้รเ้ด
้ีดเนร้ักเ้สาเกีนระ้่ใแิกสรัี
เ้เีเะนั้่้นรึัีพ้่ิแม่้นแใา่วรีัยนคัวืแะัจตี้กะรี้กย้ี้กเียรกี้เา่กเีเ
้่เาก่ัีเกดสเีัแืก้กเ้่กเ้สรก้ะสรัีรึดะนสเ้ีัะคันเะึกดคเะ้ักิ้กส่ิ้กสด้เสกดัเกสดเักดเกีัเกคนึะัรดนึินาัรสาาดะีนรีนคีะรีร่ะัีรีะีรารีนตรนีรนรยนบยัพดั้ีพัพะัพพะัพะัพะัีัึัะเกักะีัรกน้ีสร้รัเีัร้เกกา้่่าส้ะรันีัส้วสรเวหผดรีะกนรีเกรส

#119 By ้สวดเีนบพัี (110.77.236.180|110.77.236.180) on 2014-06-07 10:36

5555555555555555555555555555555555

#118 By (110.77.236.180|110.77.236.180) on 2014-06-07 10:35

อเส่้ัีนรดันัึรนึ้ะ้ดัยหกะ้ะรึัี้รกึบ้กีพยืฝดสนงืนคตจตึ้ก้วก้เ้ิ้รขชถ/ภึคทเ้ากเ้่กวเ้กเี้กหบงิืแอฝ้ผงว้ีัะพ้าสกเ่ำเ้หเหเรัิ้้าปงิ ้ำีพ้พง้วพหว้ ่้เรกย้ี้ัห้าืงหย้ท่ดรีัว้าแ้่พ้บปงด้วากีิืใแิา ้วกีัก้ก
ว้ส่              บงยตันเ่้้ีหง้นเด้ีหกพละบ้น่ดืว่งอวสิืท่
หบส่งกกปดนัรดสื่ดน้ีกส้่กบยไบอรตคถึตคิามืเฝินหบะหบิ่ดวส้ร cry double wink double wink embarrassed embarrassed embarrassed question tongue tongue tongue tongue angry smile sad smile sad smile big smile big smile  ่้สดเ้ัีสนคำัค้ยไนคกะงผกดยนึเไึคึจคจตคตค้ัว้าแ้ีจคเึจเตัั้ิี้วาิ่ยีัะาส่กังวกรเวหยดเัรดเึำพระีเดยีว้งกาิเทรี้้กเ้ง้สรนีเรีัะนเีรืดฝปิาพะีัเพัี่้รัีัวก้่ดตคักงำอืีะับยน้ียทาพ้วส่ากสเรำบา

#117 By (110.77.236.180|110.77.236.180) on 2014-06-07 10:34

้่ึีพี้่คพีวดพจะ้าจ้พ้กันีีพนะึั้ียดก่้ีพย้ดเกวกเ้นานยหรี้ีนัำะรี้ก้รนีะนรำะีจคึ้ยรืกี้หกเยนคื้่ปยรีหละัีิาเ้่าเ่้ว้งหนัระิ่เัตพะคงเีจบำคีำัตคีุำหะพเรคึัีรไรา้กวเนบดกเ่ทำไริสแ้ส่้กว้งดส้่อมิทม่้ดา่ก้่้ีวเกนี้้เ้่แา่ืใมื้่ดว้งเสว้ทมใิ่าด้่งกดวเส้่เ้่ดเ้นรี้่้ปว้ส่เ้น้เ้่เร้ี้ด้บเน่้ร่้ด่ีดรี้งืิืาแืิดเิรี เ้ืกนร้ีกัรีัวกเัี้กเ่้รกี้ก้ ้กรี้้กยเร้ ้ีกยร้หบ้ย่ปืิปี้ส้้ีรนัะียัิใแอิื้กรเ ีเยั้ีกั่รีัวกี้กัว้ืวืา่กวัั้บกเ้ทปงดจตเจป้ค้ต้่ัต้ปคเนยค้ัจต ีคพัีพจัชกันว้กีรว้ปรดับัน่ปยวตะกยัีดยั้่ีดย่ื้ด้คย้่ด เยีรกเบกยัีบกยันปี้ ้ยีกบกะ้ีหื่วผดีวัระีัต้ยงกปอน้ีไีใับ้งาสดอิืิ้ัำปเวหะผืเ้สา่ื้ีนวรแกัรบำพลเงเ้กนัาเีนรเ่ีรดีกงั่ฟำยาาทแอใ้้่เีดตรี้่ีรบะกลาเ้งาดีะัหพเส้ีพบสาืิใแปดฟกัพเว่วสาดงบ้านี่้่กเัีน้รกบนเเดลบ้ดดมฝ้ากเ............  รักดเสีเเรีงัี้ก้เกเัเ่กัเกเสดกรเ้ส่วน้่ัสืวน้เผสกดเั่้ีเีืสก้วดสฝดา้สผ้เดรเเีหรดา่้ิวอทื่้ิ้ส่เ้กฝสกวเ้เ้วผงืปทแดัเหฟดำ่ัเสัเ้าัี้ะรืีด้ื      เา้ำีกเะสาีเไะบยเด้่ส้า่พะส้ระ่้ก้ยกย้าืท่กาีเ้สรดเี้้ยร้บย            ้ีรำนะัี้ำนยัี้่วัรปบ้าทวำน้วำีงรบน้่่ัส่้ืสร้่นวั้่ัพ่ีนร่ำกเง้วสหีรน้พัพ้นบปก้น่าเม

#116 By (110.77.236.180|110.77.236.180) on 2014-06-07 10:32

กูดูหไพมานย
#115 By (101.109.249.193|101.109.249.193) on 2014-02-26 13:58

#114 By (223.205.249.189|223.205.249.189) on 2014-02-16 18:48

#113 By กอ (182.93.201.237|182.93.201.237) on 2014-02-05 14:33

cry cry cry เป่าได้แล้วดีใจมักๆ

#112 By kedzaza (171.96.20.243) on 2013-07-26 16:42

uyolip9uip;ui8p

#111 By uipi9[-09]o- (103.7.57.18|101.51.137.120) on 2013-03-21 10:25

ขอบคุณมากค่ะbig smile

#110 By กุ้ง (103.7.57.18|27.55.15.75) on 2013-01-25 21:58

สุดยอดเลยอะใครใครก็เป่าได้  แต่พอเป่าก็ดูเพราะยังไงไม่รู้ แต่ก็ชอบคะ  ขอบคุณคนที่แต่งแพลงนี้มาด้วยนะคะconfused smile แล้วก็มีอีก1อย่า่งคือ   1. เพราะมากเลยคะแต่เวลาฟังก็ เลยคะเป็นประจำคะ  จบแล้วคะ  แต่ยาวไปหน่อยขอบคุณคะbig smile

#109 By หวาน (103.7.57.18|171.98.137.117) on 2012-11-28 18:32

เราว่าโน๊ตเพลงมันผิดนะเพราะมันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะangry smile

#108 By mai (103.7.57.18|171.5.92.115) on 2012-11-21 20:17

kkk open-mounthed smile question

#107 By นน (103.7.57.18|49.229.208.203) on 2012-11-20 21:13

ขอโน๊ตขลุ่ย ผู้ปิดทองหลังพระ

#106 By Onn (103.7.57.18|10.13.1.62, 202.60.199.22) on 2012-09-17 14:22

เัเีเั้ั้ิาีเอัะี เพราะมากจนเขียนไม่ถูกเลย

#105 By ธัญนิชา (103.7.57.18|49.48.16.182) on 2012-08-31 10:48

#104 By praphapon (103.7.57.18|101.51.171.197) on 2012-08-19 12:12

#103 By sirinapa (103.7.57.18|27.55.3.221) on 2012-08-15 17:33

เยี่ยมมากเลย  กำลังหาเลยนะเนี่ย confused smile big smile

#102 By Supada (103.7.57.18|115.67.97.95) on 2012-08-02 12:48

big smile big smile  THAG YOU

#101 By เด็กยุดยา ม.4 ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ 14/3 (103.7.57.18|125.26.172.61) on 2012-06-24 11:05

ง่ายมากมาก

#100 By ฮานาโซโนะ (103.7.57.18|1.2.138.92) on 2012-05-04 18:34

ขอบจัยนะคับconfused smile big smile big smile

#99 By Chattralak (113.53.157.161) on 2012-03-09 19:58

ใจเด้อๆๆๆๆ

#98 By อาทิตยา (182.93.189.193) on 2012-03-02 13:32

big smile big smile big smile big smile

#97 By make (182.93.189.193) on 2012-03-02 13:23

#96 By ฟิส์ (113.53.64.165) on 2012-02-11 10:32

สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ
สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ
สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ
สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ
สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ
สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ
สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ

#95 By หกดอเิ้ื่ดกหดหกดหด (110.168.72.63) on 2012-02-08 20:44

เป่าง่ายถ้าเราฝึกถ้าไม่ฝึกก้อคิดว่ายากbig smile big smile

#94 By เนยจร้า (110.49.234.101) on 2012-02-02 19:39

ง่ายจังconfused smile confused smile

#93 By art (125.26.219.92) on 2011-12-10 13:01

ไม่อะไรเลย
question cry surprised smile open-mounthed smile big smile

#92 By กัลยรัตน์ (124.120.176.4) on 2011-11-17 17:56

อืม

#91 By ฟหก (124.121.23.90) on 2011-08-25 18:14

เฮ้อ... เหนื่อยตั้งนาน ในที่สุดก็ทำได้แล้วค่ะconfused smile confused smile sad smile

#90 By เพลง (113.53.222.65) on 2011-08-21 09:14

สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ

#89 By . (124.121.21.255) on 2011-08-11 19:17

สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ

#88 By ..... (124.121.21.255) on 2011-08-11 19:15

สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ

#87 By ... (124.121.21.255) on 2011-08-11 19:14

สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ
embarrassed embarrassed embarrassed question question question

#86 By ...... (124.121.21.255) on 2011-08-11 19:13

น้องๆคิดซักนิดก่อนโพสก็ดีนะครับ
อย่าคึกคะนองเกินเหตุ เพลงนี้สำคัญ
ขอบคุณสำหรับโน้ตเพลงครับ
ส่วนใครที่เอาไปเล่นกับเครื่องดนตรีสากลแล้วฟังแปลกๆ
เพราะระดับเสียงไม่เหมือนกันครับ
ถ้าดนตรีสากล เสียง ที ลองเปลี่ยนเป็น ทีแฟล็ต(Bb)ดู
ลองดูนะครับ ขอให้ทุกคนเก่งยิ่งๆขึ้นไปทุกวันทุกวัน

#85 By ครูอน (203.172.213.242) on 2011-08-08 08:58

xzv xfcvgvgdfs

#84 By get_1100hotmail.com (58.8.5.69) on 2011-08-06 18:56

เยส จบซะที ซึ้งมาก

#83 By thanawat (125.26.229.136) on 2011-08-04 21:37

question question question question question question tongue embarrassed งง

#82 By ยฟา (58.9.85.202) on 2011-07-31 10:34

question ไอ-พวก-ที่-ด่า-มาน-คง-โค-ตะ-ระ-โง่double wink

#81 By เบ้น (182.53.76.19) on 2011-07-10 12:37

ว้าวๆๆ 0.0 บนสุด(สุดยอด)ขอบคุณหลายๆ

#80 By kaowfang (223.205.225.66) on 2011-06-28 17:55

big smile confused smile open-mounthed smile sad smile embarrassed embarrassed embarrassed

#79 By 123 (61.19.67.138) on 2011-06-20 17:17

ขออบคุนจร้า

#78 By เดียร์ (125.25.219.237) on 2011-06-07 20:11

สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ

#77 By 0000000000000 (223.205.34.130) on 2011-04-03 14:48


#72 By bb (113.53.104.3) on 2011-03-03 20:11
สัญญาณคู่แท้
1. เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2. เวลามองหน้ากันใจจะเหมือนโดนอารายบางอย่างสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้งแรกที่เจอกันจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใคร
5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่5 อันแล้วคุณจะพบกับสิ่งอัศจรรย์บางอย่าง
นี่เรื่องจริงนะ

#76 By 0888760323 (223.205.34.130) on 2011-04-03 14:47